תהלוכן האורן

תהלוכן האורן (Thaumetopoea pityocampa)

משתייך לתת-משפחת התהלוכנים ( (Thaumetopoeidae שבסדרת הפרפראים (Lepidoptera).

הוא נפוץ בכל ארצות אגן הים התיכון על מיני אורן שונים.

לתהלוכן חשיבות רפואית בגלל פגיעת השערות הצורבות בבני האדם והוא מזיק קשה לעצי האורן בעיקר בגילים הצעירים.

מחזור החיים של העש נמשך שנה. הבוגרים מגיחים (מתעופפים) בחודשי הסתיו. התפתחות הביצים נמשכת כ- 6 שבועות. הזחלים הראשונים בוקעים בסוף חודש אוקטובר. משך הדרגה הראשונה הוא כשבועיים. משך ההתפתחות של הדרגות האחרות הוא בין שלושה שבועות לחודש. משך ההתפתחות מהדרגה הראשונה לסוף החמישית הוא כארבעה חודשים. השערות הצורבות מופיעות בסוף דרגת הזחל השלישית.  ומתרבות מאוד עד לשיא בדרגה החמישית לקראת ההתגלמות. בראשית האביב הזחלים עוזבים את העץ חודרים לאדמה ומתגלמים בה. הגולם עובר תקופת מנוחה (דיאפאוזה) קיצית, ובסתיו מגיח דור חדש של בוגרים, המשלים את המחזור השנתי.